مقاله | خبر معتبر
رسالت رسانه ها در قبال محیط زیست/بررسی برخی از ابعاد رسانه ای مقولات زیست محیطی ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

رسالت رسانه ها در قبال محیط زیست/بررسی برخی از ابعاد رسانه ای مقولات زیست محیطی

محیط زیست در ایران همچون سایر نقاط دنیا، دارای وجوه آشکار و نهان پر شماری است. محیط زیستی که به گفتمان اصلی مردم مبدل نشده و به عنوان مجموعه مباحث به حاشیه رانده شده، متأسفانه با دلیل و برهانی قاطع در سایه نبود اجماع برای مسائل زیست محیطی، شاهد فجایع و آثار زیان بار بسیاری در آن هستیم.