ملاقات مردمی | خبر معتبر
دیدارهای چهره به چهره با مردم روند حل مشکلات را شتاب می بخشد ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
شهردار فرون آباد:

دیدارهای چهره به چهره با مردم روند حل مشکلات را شتاب می بخشد

شهردار فرون آباد در برنامه ملاقات مردمی با شهروندان گفت: دیدارهای چهره به چهره با مردم به حل مشکلات آنان شتاب می بخشد.