منابع آب زیرزمینی | خبر معتبر
تهران در معرض کم آبی و فرونشست ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
چالش کم آبی در استان تهران؛

تهران در معرض کم آبی و فرونشست

معاون استاندار تهران با اشاره به مصرف بی‌رویه و تداوم برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی گفت: تهران در معرض خطرات ناشی از کم‌آبی و فرونشست قرار گرفته است.