منابع اموزشی دیجیتال | خبر معتبر
سامانه کتاب الکترونیکی و تعاملی رشد رونمایی شد ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

سامانه کتاب الکترونیکی و تعاملی رشد رونمایی شد

سامانه کتاب الکترونیکی و تعاملی رشد جهت دسترسی رایگان دانش‌آموزان و معلمان به کتاب‌های درسی و منابع آموزشی دیجیتال رونمایی شد.