مهاجر | خبر معتبر
۱۰ درصد از جمعیت مهاجر به استان تهران در قرچک سکونت دارند ۲۹ تیر ۱۳۹۹
فرماندار قرچک؛

۱۰ درصد از جمعیت مهاجر به استان تهران در قرچک سکونت دارند

فرماندار قرچک گفت:۱۰ درصد از جمعیت مهاجر به استان تهران در قرچک سکونت دارند.