مهدی دانشیار مدیر پژوهش مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) | خبر معتبر
کشف آرامگاه زکریای رازی بعد از ۱۱۰۰ سال ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

کشف آرامگاه زکریای رازی بعد از ۱۱۰۰ سال

ری- آرامگاه محمد بن زکریای رازی کاشف الکل در محوطه گورستان قدیمی ری و امامزاده شعیب فعلی بعد از ۱۱۰۰ سال کشف شد.