مهدی سلوکانه | خبر معتبر
دامپزشکی شهرستان پردیس مستقل شد ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
جهت تسهیل در روند امور؛

دامپزشکی شهرستان پردیس مستقل شد

دامپزشکی پردیس که پیش از این مشترک با دامپزشکی دماوند به انجام فعالیت می پرداخت، مستقل شد.