کارمندان | خبر معتبر
تصمیمات جدید دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ۱۳ آبان ۱۳۹۹
سخنگوی دولت:

تصمیمات جدید دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم

سخنگوی دولت، از تصمیمات دولت برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم خبر داد.