کارگران کارخانه قند | خبر معتبر
پشت پرده واگذاری تصفیه خانه قند ورامین به بخش خصوصی ۱۲ دی ۱۳۹۹
خبر معتبر بررسی می کند،

پشت پرده واگذاری تصفیه خانه قند ورامین به بخش خصوصی

پس از گذشت ۱۷ سال از فروش تصفیه خانه قند ورامین به بخش خصوصی، اسناد و مدارک بدست آمده نشان از شبهات در واگذاری تصفیه خانه قند ورامین دارد.

خاموش شدن چراغ قدیمی ترین تصفیه خانه قند کشور/بیکاری ۵۰۰ کارگر ورامینی! ۱۵ مهر ۱۳۹۹
گزارشی از تعطیلی کارخانه ای با ۸۰ سال قدمت،

خاموش شدن چراغ قدیمی ترین تصفیه خانه قند کشور/بیکاری ۵۰۰ کارگر ورامینی!

اشتغال در جوامع بشری بعنوان مهمترین رکن محسوب میگردد؛ چراکه فعالیت اقتصادی مناسب علاوه بر رشد یک منطقه شرایط ایده آل را برای فرد یا یک خانواده به همراه خواهد داشت.