کانون بازنشستگان تامین اجتماعی | خبر معتبر
حقوق کارگران و بازنشستگان براساس سبد هزینه خانوار تعیین شد ۰۷ دی ۱۳۹۹
طی چند جلسه در شورای عالی کار،

حقوق کارگران و بازنشستگان براساس سبد هزینه خانوار تعیین شد

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران با اشاره به اینکه تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان بر اساس سبد هزینه خانوار صورت گیرد، خواستار تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد شد.