کرایه ماشین | خبر معتبر
تغییر دروضعیت ناوگان حمل و نقل به حمایت دولت وابسته است/ شهروندان از بلیط الکترونیک فقط استفاده کنند. ۱۱ تیر ۱۳۹۹
مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ورامین:

تغییر دروضعیت ناوگان حمل و نقل به حمایت دولت وابسته است/ شهروندان از بلیط الکترونیک فقط استفاده کنند.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل بارومسافر شهرداری ورامین استفاده شهروندان از بلیط الکترونیک را افزایش صرفه اقتصادی دانست و اعلام داشت در صورت تخلفات رانندگان با شماره گیری سامانه 124 سازمان تعزیرات حکومتی شکایت خود را اعلام کنند.