۱۰ هزار تومانی جدید | خبر معتبر
اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی چاپ شد ۲۲ آبان ۱۳۹۹
توسط بانک مرکزی،

اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی چاپ شد

اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی با مشخصه های ویژه امنیتی چاپ شد.