۲۸ ملیون تن محصول سبزی و صیفی | خبر معتبر
تولید ۲۸ میلیون تن سبزی وصیفی از ۸۰۰ هزار هکتار زمین ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
وزارت جهاد کشاورزی:

تولید ۲۸ میلیون تن سبزی وصیفی از ۸۰۰ هزار هکتار زمین

مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه‌ای و جالیزی معاونت امور زراعت از تولید سالانه حدود ۲۸ ملیون تن محصول سبزی و صیفی در کشور خبر داد.