دادستان کل کشور | خبر معتبر
شوراها باید چشم های بیدار و مراقب منافع مردم باشند ۱۹ دی ۱۳۹۹
دادستان کل کشور:

شوراها باید چشم های بیدار و مراقب منافع مردم باشند

دادستان کل کشور گفت: شوراهای اسلامی در خصوص حفظ منابع طبیعی و حقوق عامه فوق العاده می توانند برای دستگاه قضایی کمک کار باشند و بازوی توانمند دستگاه قضایی باشند.